فراگیری مالی

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ بوده اﺳﺖ و در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی دینی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰله ﻳﻚ ﺣﻖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

فراگیری مالی (Financial Inclusion) به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به برابری و به معنای برقراری امکان دسترسی همه گروه‌ها بویژه گروه‌های حاشیه ای به خدمات مالی است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط روشن و قابل اندازه‌گیری بین فراگیری مالی و رفاه وجود دارد.

در ادامه تعاریف و مولفه های فراگیری مالی به اختصار آمده است:

[do_widget id=nav_menu-20]